Právní poradna online

Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Červenec
18
0

Právní poradna online

Právních poraden online je na internetu poměrně veliké množství, přičemž drtivou většinu z nich můžete využít zadarmo. Jednu z těch oblíbených naleznete například na internetové adrese pravnik.cz.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky této právní poradny, tak v horní části naleznete hlavní menu o několika kategoriích.

Jedná se například o diskuzní forum, ve kterém můžete diskutovat s ostatními uživateli. Dále je zde samotná právní poradna, kam můžete psát své dotazy a problémy.

Další kategorií jsou Úplná znění, kde naleznete zákony, předpisy, vyhlášky, nařízení a tak podobně. Po levé straně stránek naleznete všechny části práva, kde se již můžete podívat na nějaké zodpovězené dotazy. Nachází se zde tedy občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, obchodní právo, mezinárodní právo, správní právo a další nezařazené.

Jestliže tedy budete mít nějaký právní problém, se kterým si nebudete vědět radit, nemusíte se hned platit drahé konzultace s právníkem. Stačí se mrknout do těchto právních poraden online, kde můžete najít lidi, kteří měli problém podobný a nějakým způsobem jej vyřešili nebo samozřejmě můžete sami vznést dotaz.

Na stránkách si pak můžete stáhnout zdarma vzory různých smluv. Jedná se například o vzory smluv na půjčku, prodej automobilu, motorky a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář
Červenec
12
0

Kupní smlouva auto

Koupě automobilu je samozřejmě docela příjemnou záležitostí. Automobil jste si sami vybrali, absolvovali jste zkušební jízdy, které vás ubezpečily, že jste si vybrali správně a čeká na vás již pouze podepsání smlouvy. Pojďme se tedy podívat, jak by měla kupní smlouva na automobil vypadat.

V prvé řadě musejí být uvedené smluvní strany, tedy prodávající a kupující. U obou stran by zde mělo být napsáno co možná nejvíce informací, jako třeba jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, trvalé bydliště a tak podobně.

Další věcí jsou čestná prohlášení, a to jak prodávajícího, tak kupujícího. V prohlášení od prodávajícího by měly být uvedeny všechny informace o automobilu, tedy například tovární značka, registrační značka, rok výroby, výrobní číslo, technický stav vozidla, barva auta a tak podobně.

Dalším bodem je prohlášení kupujícího, kde by mělo být napsáno, že se důkladně seznámil s technickým stavem vozidla. Dalším bodem je kupní cena a způsob úhrady. V těchto bodech by mělo být také uvedeno, kdy prodávající předá kupujícímu malý a velký technický průkaz, klíče od vozidla a doklad o zaplacení pojistného pro stávající rok. Dalším bodem je pak přepis automobilu a konečně závěr, kam patří datum a samozřejmě podpisy obou stran.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červenec
06
0

Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouvy na motorku se v základu téměř žádným způsobem neliší od klasických kupních smluv na automobil. Kupní smlouva na motocykl je pak také zároveň samozřejmě smlouva o prodeji motocyklu.

Stejně jako u automobilu, byste si měli před samotnou koupí a podepsáním smlouvy na daném stroji vyzkoušet zkušební jízdu.

Pokud by se náhodou stalo, že by měla motorka nějakou technickou závadu, tak je samozřejmě potřeba uvést všechno do smlouvy o prodeji nebo koupi motocyklu.

Jestliže pak zjistíte, že nějaká menší závada pouze dala průchod k nějaké mnohem větší závadě, tak se samozřejmě nasnadě motocykl u prodávajícího reklamovat. Další věcí, kterou budete při koupi motorky potřebovat, je plná moc majitele motorky, kterou si vyžádejte nejlépe hned při podepisování kupní smlouvy.

Musíte totiž původního majitele odhlásit z evidence a samozřejmě poté nahlásit sebe. Jestliže budete kupovat motocykl například z bazaru, tak ten by vás měl všechny tyto formality vyřešit, například za nějaký menší poplatek. Při koupi je rozdílem, jestli vše sepisujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Jakožto právnická osoba používáte ustanovení podle obchodního zákoníku a jakožto osoba fyzická používáte ustanovení podle občanského zákoníku.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
30
0

Smlouva o půjčce 2014

Smlouvy o půjčce jsou upraveny od roku 2014 podle Občanského zákoníku v ustanovení podle paragrafů 657 a 658. Dlužník se zavazuje navrátit, jakmile uplyne sjednaná doba, věc stejného druhu. Pokud jde o předmět půjčky, tak tím jsou v drtivé většině případů samozřejmě peníze, avšak mohou jím být i jiné nepeněžité věci.

Může se jednat například o suroviny a tak podobně. I v takových případech se může jednat o půjčku. Půjčka je označována jako reálná smlouva, což znamená, že aby vůbec vznikla, tak je potřeba, aby došlo ke skutečnému předání věci.

Pokud se však jedná o půjčku peněz, tak to jde samozřejmě vyřešit i klasickým bezhotovostním převodem  na účet dlužníka. Důležitou věcí u smlouvy o půjčce je samozřejmě splatnost půjčky. Splatnost se většinou určuje přímo ve smlouvě, přičemž pokud zde není uvedena, tak je dlužník povinen vrátit půjčku na požádání.

Půjčka se může sjednat samozřejmě i ve splátkách, přičemž jestli je předmětem půjčky nějaký finanční obnos, tak můžou být sjednány také úroky. Smlouva o půjčce nemá stanovenou žádnou formu.

Nemusí být tedy uzavřená pouze písemně, stačí jenom ústní formulace. Neuhrazené půjčky lze samozřejmě vymáhat soudem, avšak musí zde být samozřejmě nějaké potvrzení, že k půjčce došlo. Stačí tedy potvrzení o předání peněz a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
24
0

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva má ze zákona stanovenou formu, kterou je potřeba dodržet v každém případě. Je také potřeba rozlišovat dva základní pojmy.

Prvním je obecná nájemní smlouva, která může mít jakoukoliv podobu a formu. Druhým je pak samozřejmě smlouva o nájmu bytu, který musí mít vždycky formu písemnou.

Nemůže tento proces tedy probíhat tak, že se prostě jenom s majitelem bytu ústně domluvíte, on vám dá klíčky, vy mu peníze a nastěhujete se. V tomto případě by se právně jednalo o takzvanou výpůjčku bytu na dobu neurčitou.

Pojďme se tedy nyní podívat, jako náležitosti by smlouva o nájmu bytu měla obsahovat. V prvé řadě se jedná o označení bytu a jeho příslušenství. Další věcí je rozsah užívání bytu a samozřejmě výše měsíčního nájemného.

Pokud by se stalo, že některá z těchto věcí by v nájemní smlouvě chyběla, tak je smlouva neplatná. Ve smlouvě musí být také identifikováno příslušenství bytu, čímž se vlastně rozumí takzvané vedlejší místnosti. Jedná se tedy například o chodbu, koupelnu, neobytnou halu a tak podobně.

Dále se jedná o takzvané vedlejší prostory, jako například sklep, suterénní prostory a další.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Darovací smlouva od 1.1.2014 vzor

V prvé řadě se podíváme, co to vlastně darovací smlouva je. Pokud někdo něco daruje, tak vlastně projevuje určitou štědrost vůči obdarovanému, který není nucený tuto štědrost žádným způsobem oplácet. Dárce může darovat opravdu naprosto všechny, tedy například i všechen svůj majetek.

Dárce může svůj dar z několika určených způsobů odvolat. Jedná se například o důvod, že obdarovaný projevil určitým způsobem nevděk a tak podobně. Pokud bychom se měli bavit o budoucím majetku, který teprve nabudete, tak něj však můžete darovat pouze polovinu. Dalším případem může být situace, kdy se jako dárce rozhodnete darovat nějakou věc, kterou ještě nemáte.

Musíte se tedy zavázat, že této věci nabudete. Pokud se zavážete k darování, tak můžete odstoupit vzhledem k určitým podmínkám, jak již bylo výše řečeno. Jedná se o takové situace, kdy se darovateli změní životní podmínky hodně razantním způsobem tak, že není vhodné požadovat splnění slibu.

Pokud bychom to tedy měli všechno shrnout, tak můžeme dar odvolat ve dvou hlavních případech. V prvé řadě se jedná o nevděk obdarovaného vůči dárci a v druhém případě se jedná o upadnutí dárce do nouze.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Pracovní smlouva vzor

Pracovní smlouva je vždycky uzavírána písemně, proto si vždycky před samotným podpisem důkladně prostudujte. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy si ponechává zaměstnavatel a druhé jde samozřejmě vám. Pracovní smlouva musí přímo ze zákona obsahovat tři náležitosti, bez kterých se prostě neobejde.

Jedná se v prvé řadě o druh práce, dále místo vykonávání práce a den nástupu do zaměstnání. Mimo tyto tři ze zákona dané body patří samozřejmě do smlouvy také osobní údaje zaměstnance, tedy jméno, rodné číslo, bydliště a datum narození.

Dále také označení zaměstnavatele, tedy název a sídlo společnosti. Při podepisování smlouvy by měl zaměstnavatel svého budoucího zaměstnance informovat také například o tom, jak se stanovuje dovolená a jak může být dlouhá, dále o výpovědních dobách, týdenní pracovní době a rozvržení pracovní doby a tak podobně.

Důležité jsou pak samozřejmě také informace o mzdě, mzdovém termínu a způsobu vyplácení mzdy. Tyto všechny údaje mohou být samozřejmě také zahrnuty v pracovní smlouvě.

Ve smlouvě můžou být dále uvedeny také věci jako třeba zkušební doba, délka pracovního poměru a spousta dalších věcí.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Smlouva o dílo vzor 2014

Podle nového občanského zákoníku se odstranila dvojkolejnost u neobchodních a obchodních smluv o dílo. Smlouva o dílo by měla spočívat zejména ve vykonané a odvedené práci. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Jestliže dodáváme zhotoviteli drtivou většinu materiálu, který potřebuje ke stavbě, tak se skutečně jedná o smlouvu o dílo.

Jestliže však bude zhotovitel vyrábět z materiálu a surovin, které nemá od nás, tak se jedná o klasickou kupní smlouvu, a to se všemi možnými výhodami, jako například široká odpovědnost za vady a tak podobně. V samotném základu lze tedy říct, že vždycky půjde o smlouvu o dílo, jestliže bude výsledkem práce zhotovení stavby.

Dokončením díla se nerozumí skončení práce zhotovitele, ale okamžik, kdy zhotovitel předvede vlastníkovi funkčnost celého díla a také to, že je připraveno sloužit k danému účelu. V tomto okamžiku se můžete vyjádřit k případným vadám na díle a tak podobně.

Pokud se v tomto okamžiku neozvete, tak ztrácíte nárok na pozdější reklamaci a nepomůže vám ani soud. Pokud jde o placení, tak se samozřejmě v drtivé většině případů platí až tehdy, kdy je dílo hotové. Pokud je práce rozdělena na několik jasných částí, tak se samozřejmě může platit i po těchto částech.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na nové auto vypadá naprosto klasicky. Horší jsou však kupní smlouvy na ojeté vozidla, kterým byste měli věnovat velikou pozornost. První věcí je například to, aby ve smlouvě, pokud kupujete ojetinu, nestálo, že auto přebíráte laicky řečeno jak stojí a leží.

Tímto se prodejce samozřejmě vyvlékne z veškeré další odpovědnosti za případné ukryté vady na vozidle, což se mu samozřejmě hodí, vám však už méně. Jestliže byste přece jenom takovou smlouvu podepsali a poté chtěli reklamovat nějakou skrytou vadu, tak určitě nemáte šanci uspět.

Jinak samozřejmě je ze zákona dána odpovědnost za vady, kterou přebírá prodávající na celkově půl roku, pokud je prodejcem fyzická osoba. Pokud je prodejcem autobazar, tak je odpovědnost přejímána na celkově dva roky. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé body, které by neměly ve smlouvě chybět.

V prvé řadě se jedná o smluvní strany, tedy o prodávajícího a kupujícího. Dále zde máme prohlášení prodávajícího a předmět smlouvy, kde se vypíší všechny hlavní informace o vozidle. Dalšími body jsou kupní cena, prohlášení prodávajícího, prohlášení kupujícího, ostatní ujednání a závěrečná ustanovení. Na konci pak samozřejmě datum a podpis obou stran.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze podle zákona vypovědět několika způsoby. V prvé řadě se jedná o výpověď ke konci pojistného období. Pojistné období můžete najít ve smlouvě, ze které pojistné platíte. Ve smlouvách na neurčitou dobu se většinou sjednává pojistné období roční.

Někteří lidé dělají tu chybu, že například platí pojistné každého čtvrt roku a myslí si tedy, že pojistné období je tedy čtvrt roku. To samozřejmě není pravda. Výpověď pak musí dorazit dané korporaci nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. Pokud dorazí později může být považována za neplatnou. Dalším způsobem je vypovědět smlouvu do dvou měsíců ode dne, kdy jste uzavřeli pojistku.

Do těchto dvou měsíců ji můžete zrušit bez udání důvodu. Jakmile je výpověď doručena, tak začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. Dalším způsobem je pak například výpověď do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Do těchto tří měsíců může pojistku vypovědět jak pojistník, tak samozřejmě pojistitel. Jakmile je doručena výpověď, tak začne běžet celkově třicetidenní výpovědní lhůta, po které soukromé pojištění zanikne.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář