Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Měsíční archív: Červen 2014

Červen
30
0

Smlouva o půjčce 2014

Smlouvy o půjčce jsou upraveny od roku 2014 podle Občanského zákoníku v ustanovení podle paragrafů 657 a 658. Dlužník se zavazuje navrátit, jakmile uplyne sjednaná doba, věc stejného druhu. Pokud jde o předmět půjčky, tak tím jsou v drtivé většině případů samozřejmě peníze, avšak mohou jím být i jiné nepeněžité věci.

Může se jednat například o suroviny a tak podobně. I v takových případech se může jednat o půjčku. Půjčka je označována jako reálná smlouva, což znamená, že aby vůbec vznikla, tak je potřeba, aby došlo ke skutečnému předání věci.

Pokud se však jedná o půjčku peněz, tak to jde samozřejmě vyřešit i klasickým bezhotovostním převodem  na účet dlužníka. Důležitou věcí u smlouvy o půjčce je samozřejmě splatnost půjčky. Splatnost se většinou určuje přímo ve smlouvě, přičemž pokud zde není uvedena, tak je dlužník povinen vrátit půjčku na požádání.

Půjčka se může sjednat samozřejmě i ve splátkách, přičemž jestli je předmětem půjčky nějaký finanční obnos, tak můžou být sjednány také úroky. Smlouva o půjčce nemá stanovenou žádnou formu.

Nemusí být tedy uzavřená pouze písemně, stačí jenom ústní formulace. Neuhrazené půjčky lze samozřejmě vymáhat soudem, avšak musí zde být samozřejmě nějaké potvrzení, že k půjčce došlo. Stačí tedy potvrzení o předání peněz a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
24
0

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva má ze zákona stanovenou formu, kterou je potřeba dodržet v každém případě. Je také potřeba rozlišovat dva základní pojmy.

Prvním je obecná nájemní smlouva, která může mít jakoukoliv podobu a formu. Druhým je pak samozřejmě smlouva o nájmu bytu, který musí mít vždycky formu písemnou.

Nemůže tento proces tedy probíhat tak, že se prostě jenom s majitelem bytu ústně domluvíte, on vám dá klíčky, vy mu peníze a nastěhujete se. V tomto případě by se právně jednalo o takzvanou výpůjčku bytu na dobu neurčitou.

Pojďme se tedy nyní podívat, jako náležitosti by smlouva o nájmu bytu měla obsahovat. V prvé řadě se jedná o označení bytu a jeho příslušenství. Další věcí je rozsah užívání bytu a samozřejmě výše měsíčního nájemného.

Pokud by se stalo, že některá z těchto věcí by v nájemní smlouvě chyběla, tak je smlouva neplatná. Ve smlouvě musí být také identifikováno příslušenství bytu, čímž se vlastně rozumí takzvané vedlejší místnosti. Jedná se tedy například o chodbu, koupelnu, neobytnou halu a tak podobně.

Dále se jedná o takzvané vedlejší prostory, jako například sklep, suterénní prostory a další.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Darovací smlouva od 1.1.2014 vzor

V prvé řadě se podíváme, co to vlastně darovací smlouva je. Pokud někdo něco daruje, tak vlastně projevuje určitou štědrost vůči obdarovanému, který není nucený tuto štědrost žádným způsobem oplácet. Dárce může darovat opravdu naprosto všechny, tedy například i všechen svůj majetek.

Dárce může svůj dar z několika určených způsobů odvolat. Jedná se například o důvod, že obdarovaný projevil určitým způsobem nevděk a tak podobně. Pokud bychom se měli bavit o budoucím majetku, který teprve nabudete, tak něj však můžete darovat pouze polovinu. Dalším případem může být situace, kdy se jako dárce rozhodnete darovat nějakou věc, kterou ještě nemáte.

Musíte se tedy zavázat, že této věci nabudete. Pokud se zavážete k darování, tak můžete odstoupit vzhledem k určitým podmínkám, jak již bylo výše řečeno. Jedná se o takové situace, kdy se darovateli změní životní podmínky hodně razantním způsobem tak, že není vhodné požadovat splnění slibu.

Pokud bychom to tedy měli všechno shrnout, tak můžeme dar odvolat ve dvou hlavních případech. V prvé řadě se jedná o nevděk obdarovaného vůči dárci a v druhém případě se jedná o upadnutí dárce do nouze.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Pracovní smlouva vzor

Pracovní smlouva je vždycky uzavírána písemně, proto si vždycky před samotným podpisem důkladně prostudujte. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy si ponechává zaměstnavatel a druhé jde samozřejmě vám. Pracovní smlouva musí přímo ze zákona obsahovat tři náležitosti, bez kterých se prostě neobejde.

Jedná se v prvé řadě o druh práce, dále místo vykonávání práce a den nástupu do zaměstnání. Mimo tyto tři ze zákona dané body patří samozřejmě do smlouvy také osobní údaje zaměstnance, tedy jméno, rodné číslo, bydliště a datum narození.

Dále také označení zaměstnavatele, tedy název a sídlo společnosti. Při podepisování smlouvy by měl zaměstnavatel svého budoucího zaměstnance informovat také například o tom, jak se stanovuje dovolená a jak může být dlouhá, dále o výpovědních dobách, týdenní pracovní době a rozvržení pracovní doby a tak podobně.

Důležité jsou pak samozřejmě také informace o mzdě, mzdovém termínu a způsobu vyplácení mzdy. Tyto všechny údaje mohou být samozřejmě také zahrnuty v pracovní smlouvě.

Ve smlouvě můžou být dále uvedeny také věci jako třeba zkušební doba, délka pracovního poměru a spousta dalších věcí.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Smlouva o dílo vzor 2014

Podle nového občanského zákoníku se odstranila dvojkolejnost u neobchodních a obchodních smluv o dílo. Smlouva o dílo by měla spočívat zejména ve vykonané a odvedené práci. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Jestliže dodáváme zhotoviteli drtivou většinu materiálu, který potřebuje ke stavbě, tak se skutečně jedná o smlouvu o dílo.

Jestliže však bude zhotovitel vyrábět z materiálu a surovin, které nemá od nás, tak se jedná o klasickou kupní smlouvu, a to se všemi možnými výhodami, jako například široká odpovědnost za vady a tak podobně. V samotném základu lze tedy říct, že vždycky půjde o smlouvu o dílo, jestliže bude výsledkem práce zhotovení stavby.

Dokončením díla se nerozumí skončení práce zhotovitele, ale okamžik, kdy zhotovitel předvede vlastníkovi funkčnost celého díla a také to, že je připraveno sloužit k danému účelu. V tomto okamžiku se můžete vyjádřit k případným vadám na díle a tak podobně.

Pokud se v tomto okamžiku neozvete, tak ztrácíte nárok na pozdější reklamaci a nepomůže vám ani soud. Pokud jde o placení, tak se samozřejmě v drtivé většině případů platí až tehdy, kdy je dílo hotové. Pokud je práce rozdělena na několik jasných částí, tak se samozřejmě může platit i po těchto částech.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na nové auto vypadá naprosto klasicky. Horší jsou však kupní smlouvy na ojeté vozidla, kterým byste měli věnovat velikou pozornost. První věcí je například to, aby ve smlouvě, pokud kupujete ojetinu, nestálo, že auto přebíráte laicky řečeno jak stojí a leží.

Tímto se prodejce samozřejmě vyvlékne z veškeré další odpovědnosti za případné ukryté vady na vozidle, což se mu samozřejmě hodí, vám však už méně. Jestliže byste přece jenom takovou smlouvu podepsali a poté chtěli reklamovat nějakou skrytou vadu, tak určitě nemáte šanci uspět.

Jinak samozřejmě je ze zákona dána odpovědnost za vady, kterou přebírá prodávající na celkově půl roku, pokud je prodejcem fyzická osoba. Pokud je prodejcem autobazar, tak je odpovědnost přejímána na celkově dva roky. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé body, které by neměly ve smlouvě chybět.

V prvé řadě se jedná o smluvní strany, tedy o prodávajícího a kupujícího. Dále zde máme prohlášení prodávajícího a předmět smlouvy, kde se vypíší všechny hlavní informace o vozidle. Dalšími body jsou kupní cena, prohlášení prodávajícího, prohlášení kupujícího, ostatní ujednání a závěrečná ustanovení. Na konci pak samozřejmě datum a podpis obou stran.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze podle zákona vypovědět několika způsoby. V prvé řadě se jedná o výpověď ke konci pojistného období. Pojistné období můžete najít ve smlouvě, ze které pojistné platíte. Ve smlouvách na neurčitou dobu se většinou sjednává pojistné období roční.

Někteří lidé dělají tu chybu, že například platí pojistné každého čtvrt roku a myslí si tedy, že pojistné období je tedy čtvrt roku. To samozřejmě není pravda. Výpověď pak musí dorazit dané korporaci nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. Pokud dorazí později může být považována za neplatnou. Dalším způsobem je vypovědět smlouvu do dvou měsíců ode dne, kdy jste uzavřeli pojistku.

Do těchto dvou měsíců ji můžete zrušit bez udání důvodu. Jakmile je výpověď doručena, tak začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. Dalším způsobem je pak například výpověď do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Do těchto tří měsíců může pojistku vypovědět jak pojistník, tak samozřejmě pojistitel. Jakmile je doručena výpověď, tak začne běžet celkově třicetidenní výpovědní lhůta, po které soukromé pojištění zanikne.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je vlastně smlouvou, která funguje na tom principu, že se dva účastníci ve smlouvě dohodnou na nějakém uzavření smlouvy v budoucnu, přičemž závazek musí být jasně daný ve smlouvě.

Můžete tedy například v současné době sepsat s někým smlouvu, že vám třeba za dva roky prodá automobil, pozemek, nemovitost a tak podobně. Pokud se ve smlouvě nedohodne doba, kdy je závazek nutno naplnit, tak se ze zákona stanovuje doba jednoho roku.

Také když sjednáváte budoucí smlouvu, tak je potřeba nějakým způsobem se dohodnout na obsahu budoucí smlouvy. Od tohoto budoucího závazku můžete samozřejmě za určitých okolností v dané lhůtě odstoupit. Musí se změnit okolnosti natolik, že uzavření budoucí smlouvy není považováno za rozumné.

Pokud bychom toto měli převést do praxe, tak můžeme využít opět modelu automobilu. Jestliže se domluvíte na budoucí koupi a prodejce vám v daném termínu přiveze vrak, tak samozřejmě není rozumné závazek naplnit a můžete tak od smlouvy odstoupit.

Pokud je všechno v pořádku a druhá strana přesto nechce dostát svému závazku, tak se samozřejmě můžete obrátit například na soud.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru může probíhat několika způsoby. V prvé řadě se můžete se svým zaměstnavatelem dohodnout, takže se jedná o klasickou výpověď dohodou.

Můžete se dohodnout, že skončíte třeba za měsíc, za týden nebo klidně i v ten současný den.

Je nutno podotknout, že i tato výpověď musí být vedena písemně. Další věcí je pak klasická výpověď z pracovního poměru, kterou můžete podat nebo vám může být podána. V tomto případě je ze zákona daná dvouměsíční výpovědní lhůta.

Jestliže podáte výpověď například někdy na začátku června, tak dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet až od prvního července. Během výpovědní lhůty můžete podat odvolání, například z důvodu, že jste si to rozmysleli a budete chtít výpověď stáhnout. V takovém případě vám však musí vyhovět zaměstnavatel. Jestliže výpověď nestáhne, tak se nedá již nic bohužel dělat.

Opět samozřejmě platí, že výpověď musí být podána písemnou formou a doručena zaměstnavateli nebo jiné příslušné osobě. Další věcí je uvádění důvodu výpovědi. Jestliže podáte výpověď jako zaměstnanec, tak důvod samozřejmě uvádět nemusíte. Pokud však dostanete výpověď, tak si můžete zažádat o napsání důvodu zaměstnavatelem.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď

Rozvázání pracovního poměru je samozřejmě trošku složitější záležitostí, přičemž v první řadě je potřeba říct, že se je platné pouze písemné podání výpovědi.

Písemnou výpověď pak můžete přinést příslušné osobě, tedy vašemu zaměstnavateli nebo do podatelny vaší společnosti.

Velice důležitou součástí výpovědi je samozřejmě výpovědní doba. Ze zákona je výpovědní doba stanovena na dva měsíce, avšak musíte si uvědomit, že tato výpovědní doba nezačíná běžet v den, kdy výpověď podáte.

Začíná totiž běžet až prvním dnem následujícího měsíce. Pokud tedy například podáte výpověď někdy uprostřed září, tak začíná běžet až prvního října a pracovní poměr skončí až třicátého listopadu. Může nastat samozřejmě jiná situace, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.

V tomto případě se tedy jedná o výpověď dohodou, přičemž pracovní poměr může být ukončený v libovolném čase, tedy třeba i v daný den. Jakmile výpovědní lhůta běží, můžete se proti ní dovolat. Toto však již musí schválit váš zaměstnavatel.

Jestliže se rozhodne, že výpověď bude platit i nadále, tak s tím asi už nic neuděláte.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář